Nghĩa khí và nghĩa nhũ (vú giả) Không biết là triệt giác đại ngộ hay là đại si đại mê, dù trước giờ hay suy...