Thương hiệu quốc gia (Nation Brand) là tổng hợp những ấn tượng, niềm tin và cảm xúc mà các đối tượng trong và ngoài nước...